ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине и 11 чланова Општинског већа.

САСТАВ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧ
РБ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МЕСТО
1 Антонић Борислав БАЧ
2 Колар Зденко СЕЛЕНЧА
3 Кеча Марко БАЧ
4 Елхарт Павле ВАЈСКА
5 Врабчењак Катарина СЕЛЕНЧА
6 Кулаш Иван БОЂАНИ
7 Бркић Сањин ВАЈСКА
8 Маја Савић БАЧ
9 Милиновић Лела БАЧ
10 Ковачев Жељко БАЧКО НОВО СЕЛО
11 Ћулибрк Младенка БАЧ
12 Полиак Михал СЕЛЕНЧА
13 Делић Авдо БАЧКО НОВО СЕЛО

Општинско веће врши следеће послове:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине;
 7. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 9. информише јавност о свом раду;
 10. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 11. предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;
 12. даје сагласност за извођење радова који имају карактер инвеестиционог одржавања на закупљеној непокретности и брши признавање трошкова инвестиционог одржавања у складу са законом и уредбом;
 13. одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија у својини Општине;
 14. даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем итд.) предузећа, установа и других организација којима је оснивач Општина

Општинско веће одлучује на седници, ако на њој присуствује већина од укупног броја његових чланова. Општинско веће доноси упутства, правилнике, решења и закључке.