РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊА

I ) Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

Руководилац: Оливера Ракоција
Телефон: +381 21 770 075 локал: 129
Е-mail: olivera.rakocija@bac.rs

Опис послова:

 • Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу и стара се о законитом, благовременом и квалитетном извршавању послова и задатака у Одељењу.
 • Предлаже мере за ефикасно спровођење планираних послова и задатака у Одељењу, пружа непосредним извршиоцима стручну помоћ у раду.
 • Предлаже и припрема нацрте аката које доноси скупштина општине и начелник Општинске управе за чије спровођење је одговорно Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, прати и даје мишљење о прописима из надлежности Одељења, даје упутства за рад и координира са месним канцеларијама и одговоран је за њихов рад, прати примену прописа о државној управи, Закона о општем управном поступку и канцеларијском пословању, Закона о раду, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и других прописа који се односе на радне односе, затим Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о ученичком и студентском стандарду, стара се о благовременом расписивању конкурса за доделу ученичких и студентских стипендија и коначној исплати истих.
 • Прати ефикасност и ажурност у решавању управних предмета Општинске управе, доноси решења о промени личног имена и решења о накнадним уписима и исправкама у матичну књигу рођених, венчаних и умрлих.
 • Организује и обезбеђује законит и ефикасан рад организационе јединице, стара се о правилном распореду послова и о испуњавању радних дужности запослених у одељењу и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова из делокруга одељења.
 • Учествује у припреми буџета и припреми плана јавних набавки у делу који се односи на делокруг Одељења. Обавља и друге послове које му повери начелник Општинске управе.

 

II)  Одељење за  урбанизам, заштиту животне средине имовинско правне и комунално стамбене  послове

Руководилац: Оливера Мишан
Телефон: +381 21 770 075 локал: 133
Е-mail: оlivera.misan@bac.rs

Опис послова:

 • Руководи, организује и усмерава  рад у Одељењу, стара се о законитом, благовременом и квалитетном изршавању послова и задатака из надлежности Одељења.
 • Предлаже мере за ефикасно спровођење планираних послова и задатака у Одељењу и пружа непосредно сарадницима стручну помоћ у раду. 
 • Предлаже и припрема нацрте аката које доноси  председник Општине, општинско веће, Скупштина општине и начелник Општинске управе за чије је спровођење одговорно Одељење.
 • Припрема извештаје, информације и друге акте за потребе председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине из надлежности Одељења.
 • Прати и тумачи прописе из надлежности Одељења, даје упутства за рад, обавља и друге послове које му повери начелник Општинске управе.
 • Организује и обезбеђује законит и ефикасан рад организационе јединице, стара се о правилном распореду послова и о испуњавању радних дужности запослених у одељењу и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова из делокруга одељења.

 

III) Одељење за буџет и финансије

Руководилац: Анна Гутеша
Телефон: 021/770-075 лок: 142
Е-mail: anna.gutesa@bac.rs

Опис послова:

 • Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу;
 • припрема нацрт Одлуке о буџету, ребалансу, привременом финансирању и завршном рачуну;
 • руководи пословима из области планирања, утврђивања, контроле и наплате прихода; учествује у анализи предлога финансијских планова буџетских корисника, врши мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији;
 • обавештава буџетске кориснике о одобреним расположивим апропријацијама;
 • припрема акта за промену (преусмеравање) апропријације и коришћење буџетске резерве;
 • учествује у изради квота и разматра захтев за измену квоте и приговоре на одобрене квоте;
 • предлаже привремену обуставу извршења за буџетске кориснике који не поштују одобрене квоте и друге прописане норме; разматра предлог и доноси план извршења буџета и одлучује о захтеву за измену плана;
 • разматра захтеве за преузмање обавеза и захтеве за плаћање и трансфер средстава; координира извршавање буџета;
 • одобрава контролисане захтеве за плаћање и трансфер средстава; врши интерну контролу рачуноводствених исправа и предузима остале контролне поступке и процедуре;
 • подноси периодичне извештаје Општинском већу;
 • врши пласирање слободних новчаних средстава и обавештава о томе Управу за трезор;
 • отвара подрачуне динарских и девизних средстава корисника јавних средстава и посебне наменске динарске рачуне корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјектима;
 • ближе уређује начин коришћења средстава са подрачуна КРТ-а;
 • извештава о коришћењу средстава; води списак буџетских корисника;
 • припрема и одобрава извештаје за надлежна министарства и органе општине;
 • организује припремне радње за спровођење пописа; врши израду консолидованог завршног рачуна и сравњење пословних књига са добављачима, буџетским корисницима и Управом за трезор;
 • учествује у припреми аката већег степена сложености за потребе органа општине;
 • организује јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку припреме нацрта аката и одлука из надлежности Одељења;
 • прати спровођење општинских одлука из области финансија и покреће иницијативе за измену прописа и аката Скупштине општине;
 • доноси правилнике, упутства и друга акта којима се детаљније уређује поступање запослених у Одељењу;
 • одговоран је за чување пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја и присуствује уништењу истих којима је прошао прописани рок чувања;
 • утврђује предлог захтева Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 10 посто текућих прихода;
 • одобрава потписом по потреби решења и друга акта које Одељење доноси у управном поступку; координира радом службе за јавне набавке; 
 • стара се о ажурирању пореске базе и свеобухватности пореских обвезника;
 • преузимању података од других органа, организација, установа и нивоа власти;
 • стара се о благовременом утврђивању пореских обавеза; координира, организује и контролише редовност канцеларијске и теренске контроле;
 • предузима мера ради наплате пореског дуга;
 • одобрава захтеве за одлагање плаћања пореског дуга до одређеног износа;
 • одобрава локална пореска управна акта.

Организује и обезбеђује законит и ефикасан рад организационе јединице, стара се о правилном распореду послова и о испуњавању радних дужности запослених у одељењу и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова из делокруга одељења.

 

IV) Одељење за  привреду, пољопривреду и локални економски развој

Руководилац: Јелена Ковачевић
Телефон: +381 21 770 075 локал: 147
Е-mail: jelena.kovacevic@bac.rs

Опис послова:

 • Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу и стара се о благовременом, законитом и квалитетном извршавању послова и задатака из надлежности одељења. 
 • Израђује нацрте и предлоге одлука и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће из области за које је надлежно Одељење. 
 • Прати прописе из надлежности Одељења. 
 • Даје упутства и координира радом у области привреде и статистике. 
 • Организује послове и учествује у праћењу и реализацији пројеката из области локалног економског развоја и националне стратегије одрживог развоја. 
 • Остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима и надлежним покрајинским органима који су поверили одређене послове из области привреде и локалног економског развоја општини у надлежност. 
 • Решава по захтевима за категоризацијију угоститељског објекта за смештај у домаћој радиности и сеоског туристичког домаћинства. 
 • Сарађује са Туристичком организацијом општине Бач на промоцији туризма. 
 • Учествује у изради планова и пројеката економског развоја и помаже у припреми апликација. 
 • Врши припрему материјала у циљу промовисања економског развоја Општине на сајмовима и другим привредним манифестацијама.
 • Учествује у припреми буџета и припреми плана јавних набавки у делу који се односи на делокруг Одељења.
 • Обавља и друге послове које му повери начелник Општинске управе.
 • Организује и обезбеђује законит и ефикасан рад организационе јединице, стара се о правилном распореду послова и о испуњавању радних дужности запослених у одељењу и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова из делокруга одељења.